naama-carmi.com
אל תגעו לי באינדיווידואליזם
אחת הסיבות לכך שהמאבק נגד שעון החורף לא הצליח, היא שה"מחנה" החילוני הוא אינדווידואליסטי. אבל גם במחיר של כשלונות משמעותיים הרבה יותר, אני עומדת על זכותי להישאר אינדיווידואליסטית…