naama-carmi.com
שקרים, שקרים
עדות שקר היא אחד ההקשרים המעטים שבהם שקר אסור בחוק. הונאה היא דוגמא נוספת. בנסיבות אחרות עדיין לא מעמידים על שקר לדין. אלא משאירים אותו לתחום המוסר, וגם שם מעמדו מורכב. על שקרים ושקרים לבנים, אמת ו…