naama-carmi.com
“אין בעולם מחיר” – על ילדים, ממשלות, הכרעות ותג מחיר
אין מחיר זה כמו כל מחיר. אבל לחיי אדם, כולל לחיי הילדים שלנו, יש מחיר מאד יומיומי. השאלה היחידה, אפוא, היא איזה מחיר. וכאן דבר אחד צריך להיות ברור: לא רק שממשלה זכאית לשקול שיקולים שונים משיקוליו ש…