naama-carmi.com
שטח ציבורי לא יוחזר
איך יתכן שבמשך חודש ימים מופקע ערוץ הטלוויזיה הציבורי לטובת שידורים מסוג אחד בלבד, המשודרים משעות הצהריים ועד הלילה?…