naama-carmi.com
שלילת אזרחות כאמצעי ענישה
השאלה הגדולה העומדת לפתחם של המצדדים בשלילת אזרחות בנסיבות מסוימות, היא מדוע אין די בחוק העונשין? רוצה לומר, עבר אדם עבירה חמורה, גם נגד ביטחון המדינה – אפשר להפעיל נגדו את הסנקציות הקבועות בחוק הפ…