naama-carmi.com
אם רק נתעטש
גם ביחס לחרם הפלסטיני על ההתנחלויות משתקפת הפילוסופיה הקולוניאלית של ישראל במירעה. מצגת של כיבוש נאור במיטב הרטוריקה הפטרונית; ברקע איומים; בסוף ובעיקר כוח…