naama-carmi.com
חופש לעיתונות
ביום הבינלאומי למען חופש העיתונות צריך להזכיר עד כמה תקשורת היא חשובה בחברה דמוקרטית. עד כמה חופש המידע ועיתונות חופשית ממלאים תפקיד של פיקוח על השלטון. ולצד זה את הבעיות והמכשולים בפני עיתונות חופ…