naama-carmi.com
בלאוקם: שלוש הערות ראשוניות
העבירה: עבירה פלילית על פי חוק העונשין, ללא קשר לצנזורה. העיתון: לא שומר על מקורותיו. והבג"צ: אסר, אבל צה"ל ציפצף.…