naama-carmi.com
השופט ריבלין והטוקבקיסטים
"הזכות לשם טוב ולכבוד אינה מתאיינת במרחב הווירטואלי ואין להסכין עם הילכדותה ברשת". את זה קובע בית המשפט העליון ב'פסיקת הטוקבקיסטים'. רק מה, הוא לא מחליף את המחוקק. וכל עוד זה לא הוסדר בחו…