naama-carmi.com
בנות של כבוד
א רק שמעולם לא ראיתי גברים באופן אישי כיריבים שלי; לא רק שאני מחבבת גברים… תמיד ראיתי בגברים בעלי מודעות שותפים למאבק הפמיניסטי, למען חברה צודקת יותר. אסור ל…