naama-carmi.com
שלוש הערות על פרטיות
"מה את מתביישת בזה?" לשמירה על פרטיות אין שום קשר לבושה. אלא, לרצון לשמור דברים ב-ד' אמותינו. כי הם פרטיים שלנו ואנחנו רוצים שיישארו כאלה. הדוגמא שאני משתמשת בה בדרך-כלל כדי להמחיש את הנק…