naama-carmi.com
הכיבוש כהצדקה להטרדה מינית
אני מודה שלרוב איני קוראת את בני ציפר. בכלל, ובמיוחד לא בבלוג שלו. עדיין אין חובה בחוק להיחשף לגסות רוח, תודה לאל. אבל בטוריו האחרונים אני מציצה, כדי לראות מתי ואיך, אם בכלל, יתייחס לפרשת ההטרדות ה…