naama-carmi.com
הו הצדקנות
להארץ לא היתה ברירה אלא לפרסם היום ידיעה על פרשת לאור. ידיעה די נרחבת יחסית למצופה, אך שכולה פראפראזה טקסטואלית על תחקיר המקור בערוץ 10 מאתמול. ובאופן חריג סגורה לתגובות. גם התגובה של הארץ, כפי שהו…