naama-carmi.com
ילדים של מהגרי עבודה בצל איום הגירוש
הכוונה לגרש את ילדיהם של מהגרי עבודה השוהים כאן שלא לחוק (עם הוריהם) עומדת על סדר-היום של הממשלה ומעוררת דיון ציבורי ער יחסית. השאלות שמעלה הסוגייה הן משפטיות, מוסריות ואנושיות.…