naama-carmi.com
אז אמרה
הנה עוד סערונת בכוס תה. התבטאותה של פרופ' עדה יונת, כלת פרס נובל לכימיה השנה. להתבטאויות הפוליטיות של יונת אין שום עדיפות או ערך מוסף על-פני התבטאויות פוליטיות של כל אזרח אחר. זה הרי אינו תחום התמח…