naama-carmi.com
פרופורציות
אולמרט: תהיה תגובה לא פרופורציונלית (Ynet).רה"מ: ישראל תגיב בצורה חריפה ולא מידתית (הארץ). אז מה אמר אולמרט, "מידתית" או "פרופורציונלית"? מידתיות היא המלה העברית לפרופורציו…