naama-carmi.com
זכויות אדם של מהגרים לא רשומים
זכויות האדם של מהגרים לא רשומים* עומדות בסימנו של מתח. מצד אחד, למעמדו החוקי של אדם במדינה אין נפקות על רוב זכויות האדם המגיעות לו. האמנות הבינלאומיות לזכויות אדם מטילות על המדינות חובה להגן ע…