naama-carmi.com
מוות
זה היה לפני שבוע בדיוק. שבוע שאני יודעת שאני רוצה, צריכה, לכתוב על זה. שבוע שהתמונות האלה רודפות את מנוחתי. שבוע שאינני מוצאת את הזמן, ועוד יותר מכך את ההתפנות הנפשית הנחוצה לכתוב על כך. יודעת כי א…