naama-carmi.com
אביה, בעלה ובועלה
בדרכי היום שמעתי ברדיו כי ועדת הפנים של הכנסת אישרה תיקון לחוק השמות, שעל-פיו אשה שמביאה ילד לעולם בהפריה מלאכותית תוכל לבחור את שם האב שאותו תרשום כאבי הילד. עד היום, כך נאמר (צריך להזהיר נהגים לפ…