naama-carmi.com
דרך ארץ קודמת לתורה
משום מה, ראש עיריית ירושלים נמנה באופן מסורתי עם שורת המכובדים המעניקים את הכיבוד הממלכתי הרם ביותר, פרס ישראל. על-פי כללי הטקס, חתני וכלות הפרס לוחצים גם את ידו, לאחר שקיבלו את התעודה מהנשיא (השנה…