naama-carmi.com
שלוש תזכורות
לידיעת קצין המבחן של רמון מכובדי, מכיוון שבין השאר עליך לבדוק את הרקע של המורשע, והאם העבירה שבה הורשע היתה חריגה על רקע התנהגותו הכללית, הריני להפנותך לסיפור הבא. שווה בדיקה לפחות, לא? לא תואר לו …