naama-carmi.com
שלוש קטנות על הירש ואלמוג
נכשל בעברית אין לי הרבה מה לומר על תא"ל (בקרוב במיל') גל הירש. זולת העובדה שעלגותו בעברית מזעזעת. "יש ואחריות זו נכון שתילקח ממש ע"י דרגים בכירים"; "מצפים שהכתוב באלתרמן (&…