naama-carmi.com
חולשתה של המערכת הפוליטית. וקלונה
חולשתה של המערכת הפוליטית בישראל מתגלה לאחרונה בשני עניינים שונים. הראשון, חבירתם של חלקים באופוזיציה לתביעה להקים ועדת חקירה ממלכתית בעניין מלחמת לבנון השנייה; השני – רפיסותה מול החקירה הפלי…