naama-carmi.com
חזקת החפות והאֵמון הציבורי
חזקת החפות היא מערובות היסוד של ההליך הפלילי. סעיף 14.2 לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות קובע: "כל אדם שהואשם בעבירה פלילית יוחזק חף מפשע עד אשר תוכח אשמתו כדין". חזקה (presu…