naama-carmi.com
עבר שבוע (מ"ח): משטרה, מיטה, עבודות בית
משטרה תחת אזהרה / שופטים במיטה / סיזיפוס בירושלים משטרה תחת אזהרה מאז ועדת אגרנט, הנוהג הוא כי ועדת חקירה מזהירה את מי שעלול להיפגע מממצאיה. נוהג שעוגן בתיקון לחוק ועדות חקירה. כך נהגה גם ועדת זייל…