naama-carmi.com
זמנים בבית המשפט: עיתוי, הארכה, חשין
אבל העיתוי, העיתוי (2) לפני שנתיים וחצי פירסמתי את הפוסט הזה, על כך שהרעיון (הלא רע כשלעצמו) לשנות את שיטת הוותק שעל-פיה נבחר נשיא בית המשפט העליון מעורר חשד כשהוא מועלה ממש ערב כניסתה, לראשונה, של…