naama-carmi.com
מי יתן ראשי מים
"מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה. ואבכה יומם וליל חללי בת עמי. על ההרים אשא נהי על נאות מדבר – קינה. והפכתי אבלם לששון ושימחתי מיגונם". כך היה שר ג' בטקסי יום השואה בקיבוץ, בקול החז…