naama-carmi.com
תואר ראשון במדעי השב"כ
פרק נוסף בהזניית האוניברסיטאות נרשם בימים אלו. על-פי הדיווח בהארץ, מגויסים לשב"כ ישיגו תואר ראשון ב-16 חודשים. מתוכם, תשעה חודשים הם ילמדו באולפן לערבית של השב"כ ושבעה חודשים – באונ…