naama-carmi.com
יום האשה ומערכת הבחירות
מכיוון שיום האשה הבינ"ל חל השנה 20 ימים לפני מערכת הבחירות בארץ, היה זה אך מתבקש לבדוק את האתרים של מפלגות שונות, כדי לראות מי מהן מואילה להתייחס לנושא. היחידות שעושות כן באתרי האינטרנט שלהן ה…