naama-carmi.com
זכותון: ילדים תחת איום, אחת משלוש נשים
מחמת ריבוי של "ימי זכויות", אני מאחדת מעתה ואילך את אזכורם של הימים החלים באותו שבוע… ילדים 2005: תחת איום היום, ה-20 בנובמבר, הוא יום הילד הבינלאומי. יום הילד – לא כמו שמציינ…