naama-carmi.com
אחרי מות – תגובה תכתוב?
לא אהבתי, בזמנו, שהארץ פתח את אתרו לתגובות. יש מה לומר בזכות תגובות, ואפילו אנונימיות. תיאורטית הן מאפשרות התייחסות עניינית לדעה עצמה המובעת, לא לזהותו של הכותב או לתפקידו. אנשים יכולים לנצל א…