naama-carmi.com
החרב המתהפכת של האקטיביזם השיפוטי
יש מה לומר גם בעד וגם נגד אקטיביזם שיפוטי. הבעיה היא שקולות רבים הנשמעים בעד אקטיביזם שיפוטי תומכים בו פשוט מפני שהוא מקדם את הערכים שבהם הם דוגלים. לכן הם צריכים לשאול את עצמם ביושר האם הם היו בעד…