naama-carmi.com
האם זו הסתה?
האם יש בקטעים שלהלן הסתה על רקע דתי או גזעי? שפטו בעצמכם. קטע 1 "קשה להעלות על הדעת שאומה של פליטים שהוקמה בידי עם שהיה נתון לרדיפה הארוכה ביותר בהיסטוריה של האנושות, שסבל את ההשפלה העמוק…