naama-carmi.com
הכניסה לישראל: כמה הערות לפולמוס
מאמרים של מו"ל הארץ ושל אחותו, מו"ל הוצאת שוקן, סדרת כתבות שבוודאי קשורה להתעניינותו של המו"ל בנושא, ומאמרים מכל הצדדים המתייחסים לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) בפרט ולמדיני…