naama-carmi.com
עבדות, חירות והבטחה
פסח הוא חג החירות. לכן, כנראה, משתעבדים בו כה רבים לטירוף של ניקיון הבית… אבל הדיאלקטיקה בין חירות לעבדות היא מורכבת יותר. היבט מעניין שלה מגולם בסיפור יציאת מצרים, בפרשנות הפוליטית המסעירה ש…