naama-carmi.com
צל כבד
התיתכן תזוזה חיובית באו"ם, בכל הנוגע לפעילותו בתחום של זכויות האדם? קופי אנאן קורא לרפורמה מקיפה בגוף המרכזי שלו בזירה, הנציבות לזכויות אדם, גוף חסר כל אמינות המוּנע מאינטרסים פוליטיים. עכשיו …