naama-carmi.com
על האיסור להתייחד
בית המשפט העליון החליט כי ליגאל עמיר לא יותר להתייחד עם ארוסתו. אין לי מה להוסיף על מה שכתבתי כאן. [אכן, אין להתיר לעמיר מה שנאסר על אסירים ביטחוניים אחרים. הגיע הזמן לבחון את האיסור הזה גם כלפיהם.…