naama-carmi.com
על הזכות(?) לשאת נשק
הזכות להחזיק ולשאת נשק מובטחת בתיקון השני לחוקת ארה"ב, מסיבות היסטוריות. הוויכוח על התיקון הזה ניצת בכל פעם מחדש, בעקבות גל הריגות דוגמת זה שהתחולל בארה"ב לאחרונה. כל ניסיון לשנות את התיק…