naama-carmi.com
חולֵי אהבה
פורסם במעריב, 11.3.05, בכותרת נשאר מוגן בקליניקה שלו המתכון המנצח של ספרו הקודם, 'סערת נפש' – שילוב בין סיפורי-מקרה לבין ידע תיאורטי – הניב גם את ספרו החדש של יורם יובֵל. למרות שמו היומרני, 'מה זאת…