naama-carmi.com
החלת החוק באינטרנט: כיצד?
הרצאה בכנס של איגוד האינטרנט הישראלי כותרת המושב נועדה לפתוח דיון בשאלה כיצד יש להתמודד עם התופעה של התנהגות מצדם של מי שבמקרים רבים אינם כלל ילדים, כמובן, אם כי חלקם מוסיפים לדרוש מן החברה סוג של …