naama-carmi.com
חוקה כבקשתך
שמעון פרס רוצה להיות מ"מ ראש הממשלה. לשם כך צריך לתקן את חוק יסוד: הממשלה. חוקי היסוד בישראל הם החוקה שלה, שעל-פי החלטת הררי נחקקת פרקים פרקים. חוק יסוד: הממשלה שייך לחלק המטריאלי של החוקה, המ…