naama-carmi.com
עבר שבוע (כ"ד)
הזכות לחינוך ולימודי קודש it's about time – זו התגובה המתבקשת להחלטתו של בג"צ השבוע, שקבע כי מוסדות חינוך שאינם מיישמים את תכנית הליבה ומלמדים לימודי קודש בלבד לא יזכו במימון המדינה. לא …