naama-carmi.com
צדקה תתחיל מבית
בידיעה על המכללה החברתית-כלכלית הנפתחת היום, אומרת תמר ג'וזנסקי כי המכללה "תהיה אלטרנטיווה למגמה הניאו-ליברלית השלטת היום בפקולטות לכלכלה באוניברסיטאות". מילים כדרבנות. גוז'נסקי היתה חברת…