naama-carmi.com
סגירת גבול, פטרנליזם וזכות היציאה מן הארץ
בעקבות הפיגועים האחרונים בסיני והוויכוח סביב ההתרעות ואי-ההישמעות להן, נשאלתי האם לדעתי היתה צריכה ממשלת ישראל לסגור את הגבול היבשתי עם מצרים כדי למנוע מעבר של ישראלים לאזור. פעולה כזאת היא ודאי קי…