naama-carmi.com
"חוקה בהסכמה": שווים ושוות פחות
באופן מסורתי מתנגדות המפלגות הדתיות לחוקה משני טעמים עקרוניים: ראשית, חוקה כבר קיימת, לדידם, הלא היא התורה, ולא תיתכן חוקה עליונה עליה. שנית, חוקה חייבת לעגן את הזכות לשוויון, ושוויון בין יהודים לל…