naama-carmi.com
עבר שבוע (י"ח)
סידור עבודה איחולי החלמה שלוחים ליהודית נאות, שפרשה מתפקידה כשרה לאיכות הסביבה בגלל מחלתה. מה שפחות מצביע על החלמה הוא האופן שבו סיעת שינוי מחליפה את חבריה הפורשים. זה בסדר גמור להתחשב במיקום ברשימ…