naama-carmi.com
עבר שבוע (י"ב)
המשימה הושלמה הביצ'יות הורחקו, פרקליט המדינה הבא יהיה גבר. והוא כבר יעשה סדר. כדברי הכתב לענייני משפט של הערוץ הראשון: "תפקידו יהיה להשתלט על המחלקה ולנהל אותה עבור מזוז". אכן, זאת היתה ה…