naama-carmi.com
האג – כמה הערות
בחוות הדעת של בית הדין הבינלאומי לצדק (סיכום כאן) אין חידושים משפטיים גדולים. למרות הכותרות באמצעי התקשורת, לא מדובר כאן בתקדימים משפטיים אלא בעקרונות המקובלים על רוב רובם של המומחים למשפט בינלאומי…