naama-carmi.com
עובר שבוע (י')
עדיין לא עבר, השבוע, אבל הוא בתהליכים. צריך גם להתאוורר קצת מבדיקת הבחינות והעבודות הסמינריוניות, ויש אייטמים בשפע המספקים תירוץ לעשות זאת. מתכוננים להאג כצפוי, השתמש בית המשפט העליון בעתירה פרטנית…