naama-carmi.com
עבר שבוע (ח')
ברבריות "אפשר אולי להצדיק את הריסת ביתו של אחד מרוצחי משפחת חטואל, שנפגעה ערב המבצע בציר כיסופים" כותב הארץ במאמר המערכת שלו ביום חמישי, כשהוא מוכיח על הרס הבתים ההמוני ברפיח ותכליתו. לא,…